Home » Newsy » Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr WYR/71 2 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Szwajcarskiego Programu Oświatowego

Porządek dyskusja podczas panelu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel Na Warsztaty w Warszawie
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: jeleniogórski oraz pińczowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „RAZ DWA TRZY” Spółdzielnia Socjalna, Kopalnie Piasku „Maczki Bór” Sp. z o.o., Telect Polska S.A. , REHA-CARE- Sprzęt medyczny, Polaris Sat Spółka z o.o. , „TUGEB POLBUD” , „XY PROJECT” , DIVICOM , Global Wings , LSA , Ropla Elektronik Sp. z o.o., Viatron Spółka z o.o., KOMTEK Kominek Piotr, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Vipera Cosmetics” Ryszard Wrzesiński

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.