Home » Newsy » Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr BIJR/74 9 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Pomocowego

Porządek dyskusja podczas konferencji obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Audyt skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodki na Spotkania team building w Wieliczce
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 • Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: bocheński oraz m. Bytom

  Upoważnieni beneficjenci to: JANUSZ KACZOR FIRMA USLUGOWO HANDLOWA, Pekao S.A., PHU Gas System Izabella Jadwiga Wojdacka, P.P.H.U.”TECH-MEDICA” Andrzej Szafrański, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektronicznych „Waldex” Sp. z o.o. , „Infide” Marcin Kraska, 2KMM , CETEKOM s.c. Iwona i Ryszard Karolczyk, Hostersi Sp. z o.o., KOSMOS , Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o., Tripdrop Sp. z o.o. , ASA , Wydawnictwo M sp. z o.o., P.U.H. „POLMOT” Węgrzynowski Paweł

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.